In Memoriam

Lama Chöpels tal vid Vördade Lama Ngawangs begravning

Kära vänner

Vi är församlade här för att hålla en minnesstund för vår vördade och älskade Lama Ngawang. Många av oss hade den oskattbara möjligheten att få ta del av Hans undervisning, råd och vägledning, genom vilka Han visade oss hur vi kan utvecklas på den inre vägen; vägen till fullständig upplysning, som bygger på Buddhas erfarenhet av den högsta sanningen.

begravning

Buddha fick insikten om uppvaknandets sanning genom att arbeta med sitt eget sinne. Han gjorde en upptäcktsfärd in i sinnets oändliga inre värld, den största av världarna. Vad var det hann fann i sitt sinnes djup? Han fann ett stort varmt hjärta, mänsklighet, gränslös kärlek, medkänsla för alla lidande varelser i världen, och visdom som inte kan uttryckas med ord. Han fann också fullkomlig lycka och slutgiltig frihet från allt lidande. Han upptäckte människans sanna natur. Detta hände för 2500 år sedan i Indien, fjärran från oss i tid och rum. Var det sant eller är det bara en legend? Var detta förverkligande av människans högsta mål verkligen möjligt?

Vår vördade Lama Ngawangs liv och exempel gav oss det tydligaste svaret på dessa frågor. Han förkroppsligade de upplysta mästarnas egenskaper i en livslevande mänsklig kropp, här i Sverige, nu, i våra dagar, och vi hade de lyckliga karmiska banden från tidigare liv att få träffa Honom, och vara hans elever.

Vördade Lama Ngawang lämnade sin kropp vid 83-års ålder efter en lång tid av försvagad hälsa. Lama Ngawang har varit hos oss sedan 1976, efter att vi hade bett traditionens överhuvud H. H. Karmapa, att sända en autentisk buddhistisk lärare som kunde bygga upp och leda vår buddhistiska gemenskap med allt vad det innebär av undervisning och andligt stöd till alla som är i behov av det. Trots en begränsad erfarenhet av västerlandet och västerländska språk åtog sig laman detta krävande uppdrag med outtröttligt tålamod och medkänsla. Han förmedlade, genom sin person och sin undervisning, ett intensivt levande exempel på hur buddhistisk lära och livsåskådning kan fungera i praktiken. För oss som inte har vuxit upp i en miljö präglad av buddhistiskt tänkesätt kunde det ibland vara svårförståeligt, men också helt livsomvälvande. Lama Ngawang inspirerade oss att tänka i nya banor och med långtidsperspektivet att bevara buddhismen för kommande generationer.

Det är omöjligt att berätta allt han skapat och hur mycket han betytt för oss. Han var den ledande gestalten i den tibetanska buddhismens etablering och utveckling i Sverige samt i Ungern, där han också bedrev sin upplysta aktivitet. De två monumentala stuporna och retreatgårdarna i Sverige och Ungern, liksom det stora templet som snart är färdigbyggt i Ungern är sprungna ur Lamans tankar både på nuets behov och framtidens. På Lamans inrådan inbjöds också många stora mästare till både länderna såsom H.H. Dalai Lama, H.H. Karmapa och H.H. Sakya Trizin.

Som Laman ofta påpekade är vårt liv så kort och förgängligt som möten mellan personer som stöter ihop på ett marknadstorg. Den bästa gåvan vi kan ge för att hålla lamans minne levande är att verka i hans upplysta, medkännande anda och sprida den efter förmåga.

Vi ber honom att snart komma tillbaka till oss, och fortsätta att hjälpa oss med sin upplysta, kärleksfulla aktivitet.

 

Lama Chöpel, april 2011