Författare: webmaster

Verksamhetsberättelser

KTG:

Buddhistiska gemenskapen, Karme Tenpe Gyaltsen (KTG)
Org. nr 802006-9061

Verksamhetsberättelse 2019

Samfundets arbete har letts av en styrelse i samverkan med Lama Tsultim Rinpoche som andligt ansvarig.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Stefan Larsson
Sekreterare: Trudy Fredriksson
Kassör: Fredrik Palmgren
Ordinarie styrelsemedlem: Johanna Jörgensen, Åsa Backlund, Thomas Fredegård och Hans Fredriksson.
Suppleant: Denise Vestin och Lars Johansson.

Under året har samfundet haft sex styrelsemöten, ett konstituerande styrelsemöte och ett samfundsmöte (årsmöte).
 
Informationsverksamhet
Alla som har kommit i kontakt med samfundet för att fördjupa sig i buddhism har getts tillfälle att delta i olika arrangemang vid verksamheterna i Stockholm och i Fellingsbro. Samfundet har under året dessutom medverkat till ökad kunskap om buddhismen genom att svara på många slags förfrågningar från privatpersoner, media, institutioner och studiebesök från olika utbildningar, interreligiösa grupper, pensionärsföreningar m.fl. på våra center i Stockholm och Fellingsbro. Ett flertal medlemmar har varit ansvariga för detta arbete.
Programgruppen bestående av Tsultim Rinpoche, Stefan Larsson, Johanna Jörgensen, Åsa Backlund och Trudy Fredriksson har varit ansvarig för planering av aktiviteterna på våra center. Inspelning och publicering av ljud och film via olika media har genomförts av bl.a. Denise Vestin och Jan Orrhgen. Denise Vestin har tillsammans med Johanna Jörgensen haft ansvaret för KTG:s hemsida och sociala medier.
 
Medverkande lärare
Följande lärare har haft program inom samfundets verksamhetsområde under 2019:
Tsultim Rinpoche, Trehor Lama, Khenpo Chödrag Rinpoche, Lama Chöpel, Khenpo Samdup Rinpoche och Khenpo Gendyn Gyatso Rinpoche.
Åsa Backlund, Stefan Larsson, Jan Orrghen, Johanna Jörgensen och Trudy Fredriksson har också lett olika programpunkter. Johanna Jörgensen och Stefan Larsson har varit tolkar åt Tsultim Rinpoche. Örebro Buddhistgrupp leddes av Jonna Fink och Kristina Rönnegård.

Askgravlunden
Under ledning av Lama Tsultim Rinpoche, Thomas Fredegård och Hans Fredriksson, har iordningställandet av en askgravlunden på retreatcentret KDÖL påbörjats. En bro byggdes över diket, elledningar drogs till området och mandalastupans grund färdigställdes. KTG fick 48 517 kr i statsbidrag för stupabygget.

Övrigt
Lama Tsultim Rinpoche reste till Nepal, Frankrike samt till våra systercenter i Ungern för att undervisa och ge initieringar.

Översättningsarbete
Yangchenma översättningsgrupp har under Tsultim Rinpoches ledning översatt flera tibetanska texter till svenska.

Infinite Compassion (IC)
Trudy Fredriksson har varit ansvarig för insatserna kring andligt stöd och krisberedskap inom vården inom ramen för samarbetet med Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS).

Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) och
Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG)
SBG har blivit godkänd som registrerat trossamfund och tar 1 januari 2020 över SBS verksamhet. Trudy Fredriksson och Denise Vestin har varit KTG:s representanter hos SBS/SBG.
SBS har som vanligt administrerat statsbidraget. I år erhöll KTG, förutom bidraget till mandalastupan, 25 068 kr i bidrag grundad på totalt 283 registrerade medlemmar och övriga deltagare under 2018. Vidare har SBS aktiviteter kretsat kring andlig vård och krisberedskap i samarbete med SST, andra myndigheter och sjukhuskyrkan. SBS deltog också i flera aktiviteter för fredlig samexistens i samverkan med myndigheter och interreligiösa råd och var representerat i European Buddhist Union. För detaljerat information se SBS och SBG:s verksamhetsberättelse 2019.

Verksamheten har möjliggjorts tack vare gåvor från enskilda och studiebesök, genom frivilliga medlems- och kursavgifter, bokförsäljning samt hyror. Det praktiska arbetet har utförts tack vare aktiva medlemmars stadiga ideella insatser och av kursdeltagare.

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som bidragit till verksamheten
med allt från arbete och donationer till sin enkla närvaro och goda tankar!


KDSL:

Föreningen för tibetansk buddhism – Karma Shedrup Dargye Ling
Organisationsnummer 802009-1800

Verksamhetsberättelse över 2019

Föreningens arbete har letts av en styrelse i samverkan med Lama Tsultim Rinpoche som andligt ansvarig.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Stefan Larsson.
Kassör: Fredrik Palmgren.
Ordinarie styrelsemedlemmar: Johanna Jörgensen, Trudy Fredriksson,
Åsa Backlund, Thomas Fredegård och Hans Fredriksson.
Suppleanter: Denise Vestin och Lars Johansson.

Under året har föreningen haft sex styrelsemöten, ett konstituerande och ett föreningsmöte (årsmöte).
Alla som har kommit i kontakt med KSDL för att fördjupa sig i buddhism har getts tillfälle att besöka och delta i olika arrangemang vid verksamheterna i Stockholm och i Fellingsbro. KSDL har under året dessutom medverkat till ökad kunskap om buddhismen genom att svara på många slags förfrågningar från privatpersoner, media, institutioner och studiebesök.

Andakter, särskilda ceremonier och meditationer och event:

●      KSDL har varit öppet för allmänheten söndagar och torsdagar för deltagande i andakter eller tyst meditation, samtal kring dharma och särskilda program.

●      Lama Tsultim Rinpoche har gjort ceremonier för vigslar, nyfödda, sjuka och avlidna.
Rinpoche har även konsulterats av enskilda medlemmar med frågor kring meditation med mera under året.

●      Det tibetanska nyåret Losar firades traditionsenligt med sangeldning, upphängning av böneflaggor samt Milarepa-tsog.

●      På årsdagen efter vördade Lama Ngawangs årsdag genomfördes minnesceremonier.

●      En kulturafton med Gaston Apablaza, där han framförde stycken på ärkeluta och viella, hölls till förmån för byggandet av askgravlunden på Solbo retreatgård.

Undervisning och retreater:

●      Lama Tsultim Rinpoche har under året lett flera retreater samt gett flertalet undervisningar. Bl.a. om stillhetsmeditationens olika stadier, Chenrezigmeditation och Tara.  Rinpoche ledde även tre set njunge på våren och åtta set njungne på hösten.

●      Khenpo Samdup Rinpoche, rektor på Dsongzar Rinpoches shedra, besökte KSDL under våren och undervisade om buddhistisk kunskapsteori.

●      Tre nunnor från Rumtek klostret i Sikkim, Sherab Chöden, Karma Chime och Karma Yönten, besökte centret och utförde olika ceremonier, samt samlade in pengar för renovering och utbyggnad av sitt nunnekloster. Ca 30 000 kr samlades in som nunnorna tog med sig tillbaka till Sikkim.

●      Khenpo Gendun Gyatso besökte våra center under en dryg månad. Khenpo undervisade bl.a. om Risskottsutran, Chenrezig och lärde ut buddhistiska begrepp på tibetanska.

●      Lama Chöpel ledde en retreat i stillhetsmeditation samt höll ett föredrag om den tantriska buddhismens symbolik och innebörd.

●      Åsa Backlund höll vid flera tillfällen introduktioner till den buddhistiska vägen.

Studiebesök:

·      Johanna Jörgensen har tagit emot skolklasser och andra studiebesök under året.
 
Bokhandeln Snölejonet:

·      Försäljning av böcker och religiösa föremål har skett under ledning av Ulrika Kilander.
Infinite Compassion:
·      Trudy Fredriksson har varit ansvarig för insatserna kring andligt stöd och krisberedskap inom vården. Inom ramen för samarbetet med Sveriges buddhistiska samarbetsråd administrerade KSDL hennes och Katja Panovas 40% deltidsanställningar.

Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som bidragit till verksamheten med allt från arbete och donationer till sin enkla närvaro och goda tankar!


KDÖL:

Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård, Karma Dechen Ösel Ling

Verksamhetsberättelse 2019

 
Program och retreater:

●      Lama Tsultim Rinpoche undervisade och ledde retreater i stillhetsmeditation, insiktsmeditation och Amitabha.
●      Trehor Lama ledde en retreat i stillhetsmeditation och undervisade om hur vi kan införliva utövningen i vår vardag.
●      Khenpo Gendyn Gyatso undervisade om Bodhicaryavatara, samt bistod flera av centrets medlemmar i deras tibetanska studier.
●      Khenpo Chödrak Rinpoche fortsatte sin fördjupande undervisning om Ris-skott sutran.
●      Lama Chöpel ledde en retreat och undervisade om ”Inre frid – meditation”.
●      Trudy Fredriksson höll flera introduktioner och endagsretreater i buddhistisk stillhetsmeditation.
●      Ett flertal personer har gjort individuella retreater.

 
Övriga aktiviteter:

●      Trudy Fredriksson har tagit emot olika slags studiegrupper med visning av stupan och tempelrummet. Dessutom har många frågor per telefon besvarats.
●       Många andra har också besökt stupan, mest under sommarperioden från maj t.o.m. augusti.
●      Under ledning av Lama Tsultim Rinpoche, Hans Fredriksson, Fredrik Palmgren och Thomas Fredegård, har mycket arbete utförts på Solbo under året. T.ex. har iordningställandet av en askgravlund påbörjats med att en bro byggdes över diket, elledningar drogs till området och mandalastupans grund färdigställdes. KTG fick 48 517 kr i statsbidrag för stupabygget.
●      Dharmaböcker och religiösa föremål har sålts till deltagare i olika aktiviteter på Solbo.

 
Örebro Buddhistgrupp – Karma Machik Chöling
·      Gruppen har haft meditationskvällar varannan vecka under ledning av Kristina Rönnegård hos Medborgarskolan i Örebro.
·      Lama Tsultim Rinpoche besökte gruppen och höll ett föredrag om de fyra ädla sanningarna.

 
Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till alla som bidragit till verksamheten
med allt från arbete och donationer till sin enkla närvaro och goda tankar!

Örebro

Meditationskvällar
OBS! Vi har uppehåll i vår fysiska verksamhet tillsvidare. Men ovan kan du hitta länkar till guidad meditation och föreläsning. 

Varannan onsdag kl 19:30-21:00
Sal 309, Medborgarskolan, Storgatan 18, Örebro